1. אתר האינטרנט "nursehub" (להלן: "האתר") הוא אתר המציע חבילות שונות שמכילות תרגולים שכוללים שאלות ותשובות הכנה למבחן הממשלתי בסיעוד (להלן: "החבילה ו/או החבילות").  החבילות שונות, בין היתר,  במספר השאלות, משך תוקף המינוי והמחיר.  

 2. מספר השאלות בחבילות המוצעות באתר עשוי להשתנות והנהלת האתר אינה מתחייבת לספק מספר שאלות ספציפי ומדויק בכל חבילה. 

 3. השימוש באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "התקנון") ומהווים הסכמה לתקנון ולהוראות השימוש באתר. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין הנהלת האתר. 

 4. כל רכישה באתר מהווה הסכמה מלאה לתנאי השימוש ולתקנון. רכישה החבילות המוצעות  תתאפשר רק לאחר הסכמה לתקנון האתר ולתנאי השימוש באתר.

 5. לצורך השימוש באתר ובשירותים המוצעים לרבות רכישת החבילות המוצעות באתר נדרש המשתמש להירשם לאתר ולקבל חשבון  וסיסמה אישיים באמצעותם יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים. כל משתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו. משך המינוי הוא על פי הרשום בחבילה שנרכשה.

 6. לצד כל חבילה שמוצעת באתר מופיעים המחיר, מספר השאלות בחבילה ומשך זמן המינוי אשר במהלכו אפשר לעשות שימוש בחבילה. בתום תקופת המינוי לא יתאפשר לעשות שימוש בחבילה. 

 7. חבילות התרגול יהיו בתוקף עד לסיום תוקף המינוי, זאת גם במקרים בהם לא נוצלה החבילה במלואה. היה וברצונך להאריך מועד תוקפה של חבילה, עליך לרכוש חבילה חדשה ובכל מקרה הדבר יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת האתר.  

 8. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים והחבילות המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

 9. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

 10. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, לגרוע מהם, להחליפם או להוסיף עליהם על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה מוקדמת.

 11. ביטול רכישת חבילת תרגול אפשרי רק במהלך 24 השעות שלאחר הרכישה ובתנאי  שלא בוצע כל תרגול מכל סוג שהוא מהתרגילים שבחבילה שנרכשה ו/או לא נעשה שימוש במינוי ובאופן שהמשתמש לא נחשף לשאלות ו/או לתשובות בחבילה. למען הסר ספק, במקרה בו המשתמש נחשף לשאלות ולתשובות ולו באופן חלקי בלבד אז לא תהיה אפשרות לבטל את העסקה ו/או לשנות אותה וכי מקרה בו בוצע לפחות תרגול אחד מהחבילה שנרכשה או בוצע לפחות תרגול אחד מהחבילה, אז לא תהיה אפשרות לקבל כל החזר או ביטול.

 12.  את בקשת הביטול יש לשלוח באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected]  או באמצעות וואטסאפ למספר 054-6200132. דמי הביטול במקרה ביטול יהיו בהתאם לחוק הגנת הצרכן. 

 13. לאחר סיום פרק הזמן שנקבע לחבילה, ניתן עדיין לרכוש חבילה חדשה ללא צורך ברישום מחדש לאתר. במקרים אלה חלים המחירים המלאים כמפורט באתר בייחס לכל חבילה וחבילה.

 14. מידה וחלה טעות בעת הרכישה מצד המשתמש או מצד מערכת האתר, או  אם המשתמש מעוניין לחזור בו מרכישת חבילה מסוימת ובמקביל לרכוש חבילה אחרת ובתנאי כי באותה חבילה שנרכשה קודם לא נעשה שימוש כמפרט לעיל, יוחזר התשלום במלואו ללקוח תוך קיזוז עמלות  סליקה ו/או תוך קיזוז כל סכום בהתאם לחוק הגנת הצרכן. 

 15. במידה והתרחשה תקלה טכנית באתר באופן שמונע שימוש סביר באתר, על המשתמש להודיע באופן מידי להנהלת האתר אודות התקלה וזאת באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת המופיעה באתר. בנוסף, על המשתמש לדאוג לתעד את התקלה באמצעות וידאו או באמצעים טכנולוגים אחרים, אחרת הנהלת האתר לא מתחייבת לפצות ו/או לשפות את המשתמש בגין כל נזק שנגרם או ייגרם לו. 

 16. במידה והתרחשה תקלה טכנית שמונעת שימוש סביר באתר לפרק זמן העולה על 24 שעות, תוקף המינוי יוארך בפרק זמן השווה להתמשכות התקלה. 

 17. הנהלת האתר עושה כל שביכולתה על מנת להעניק למשתמשים הכנה נכונה למבחנים והשאלות והתשובות בחבילות המוצעות נכתבו ו/או שוחזרו ו/או נוסחו בשנית באופן דומה לשאלות שעתידות להופיע במחנים הממשלתיים ובהתאם לרמה המצופה במבחנים אולם מובהר בזאת כי הנהלת האתר אינה מתחייבת כי  השאלות המוצעות באתר  יתאימו ברמתן ו/או בתוכנן ו/או בנושאיהן לשאלות שישאלו במחנים הממשלתיים ובשום פנים ואופן הנהלת האתר אינה מתחייבת על מתכונת המבחנים וסוגי השאלות שיופיעו בבחינה אליה ניגש המשתמש, ועצם רכישת החבילה ו/או ביצוע התרגולים אינו מבטיח תוצאה כלשהיא למשתמש ואינם מבטיחים ציון עובר במבחן הסיעוד הממשלתי או כל מבחן אחר, ואין לראות בשאלות המוצעות כאמצעי לניבוי תוצאות המבחן הממשלתי.

 18. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בדפי האתר השונים.

 19. החברה לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר ו/או השאלות ו/או התשובות המוצים באתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע המוצע באתר ואין המידע מהווה ייעוץ או הכוונה או המלצה ו/או פיתרון חייב.

 20. חלק מן התשובות שמופיעות באתר כולל הסברים. הנהלת האתר עושה מאמצים על מנת להסביר חלק מן התשובות המוצעות  אך אין היא מתחייבת לכתוב הסברים לכל התשובות ו/או דרכי פתרון ואין היא מתחייבת להפנות לספרות מחייבת.  

 21. כל המידע ו/או השאלות והתשובות שמוצעות בחבילות השונות ו/או באתר נכתבו ו/או נוסחו ו/או שוכתבו ו/או שוחזרו ע"י הנהלת האתר ועל כן זכויות היוצרים שמורות לה בלבד. 

 22. השימוש בשאלות מוגבל לשימוש אישי של רוכש החבילה ואין לעשות בהן כל שימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב ואין להעביר את פרטי המנוי לגורם אחר מלבד המשתמש עצמו.

 23. למען הסר ספק, אסור בהחלט על ריבוי משתמשים במידע הנמצא באתר ושימוש באתר ו/או בחבילה ו/או בשאלות ו/או בתשובות על ידי יותר מגורם אחד אסורה בהחלט. במקרה של ריבוי משתמשים, תחסם גישת המשתמש  והוא לא  יהיה זכאי להחזר כספי.

 24. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, הוא של האתר ו/או הנהלת האתר ו/או הבעלים של האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש.

 25. אין להעתיק ו/או לצלם ו/או להעביר תכנים מהאתר ללא קבלת אישור מפורש מהנהלת האתר. 

 26. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 27. הזכות לבצע תשלום באתר נתונה לכל משתמש מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי בתוקף. 

 28. האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי cookies- "עוגיות".

 29. משתמש אשר אינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבם האישי, יכול למנוע את איסוף העוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של המחשב. עם זאת, ביטול איסוף העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע.

 30. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט.